Skip to main content

Reisevillkår

Prima Travel er medlem av SRF – Svenska Resebyråföreningen

Et selskap som er medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmessig reisebyråvirksomhet. De ansatte er kompetente og erfarne i tillegg til at vi er godt kjent med bransjens lover og regler og selskapet kan fremlegge tilfredsstillende økonomiske ressurser og resultater.

For Prima Travel gjelder ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser” og de ”Kompletterende vilkår for Prima Travel”. De ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser" er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Klikk her for å laste ned ”De Alminnelige vilkår for Pakkereiser”

Prima Travel stiller reisegaranti for all norske gjester gjennom Kammarkollegiet.

KOMPLETTERENDE REISEVILKÅR FOR PRIMA TRAVEL

Avtaleinngåelse og betalingsvilkår

Depositum/delbetaling/påmeldingsavgift

Av bestillingsbekreftelsen fremgår det om flyreisen skal betales i sin helhet i forbindelse med bestilling og samtidig med påmeldingsavgiften.

Avgift per person:

 • 20 % av reisens grunnpris
 • Fast beløp for reiser med individuelt bestilt rutefly; beløpet er avhengig av flystolens pris

Har den reisende fått innvilget utsettelse av innbetaling av påmeldingsavgiften, skal dette fremgå på bestillingsbekreftelsen sammen med informasjon om betalingsfrist. Påmelding er likevel bindende for den/de reisende.

Sluttbetaling

Sluttbetalingen skal være Prima Travel i hende senest 45 dager før avreise.

Avbestilling

Prima Travel inngår avtale med den hovedreisende, dvs den som bestiller reisen for seg selv og for eventuelle medreisende. Endringer og eventuelle avbestillinger må gjøres via den hovedreisende. Tilbakebetaling ved avbestilling skjer til den hovedreisende.

Kostnad for den reisende ved avbestilling:

 • For bestillinger gjort til 30 sept 2019:
 • Frem til 30 dager før avreise: Påmeldingsavgiften
 • 29-8 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 7-0 dager før avreise: 100 % av reisens pris
 • For bestillinger gjort fra 1 oktober 2019:
 • Frem til 46 dager før avreise: Påmeldingsavgiften
 • 45-15 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 14-0 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Endringer som gjøres etter at avtalen er inngått

Den reisendes ønske om endringer før avreise: Ved endringer i bestillingen tar Prima Travel en endringsavgift på 200 NOK.

Arrangørens endringer / Innstilling før avreise

Minimum antall deltagere for fottur- og sykkelreisene er 10 deltagere. Informasjon om eventuell innstilling av reise gis senest 20 dager før avreise.

Øvrige kompletterende vilkår

Muntlige bestillinger skal bekreftes skriftlig.

Eventuelle ønsker kan ikke garanteres innfridd.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyrer og digitalt materiell og forbeholder oss retten til å forta endringer før avtale inngås med den/de reisende.

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Selskap Prima Travel AB har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. Selskap Prima Travel AB har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Sentrale rettar etter pakkereiselova

 • Reisande vil få alle viktige opplysningar om pakkereisa før pakkereiseavtalen blir inngått.
 • Det er alltid minst éin næringsdrivande som er ansvarleg for korrekt levering av alle reisetenestene som inngår i avtalen.
 • Reisande får eit naudnummer eller opplysningar om eit kontaktpunkt der dei kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
 • Reisande kan overdra pakkereisa til ein annan person, etter eit rimeleg varsel og eventuelt mot tilleggskostnader.
 • Prisen på pakkereisa kan berre aukast dersom bestemte kostnader aukar (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette er uttrykkjeleg fastsett i avtalen. Prisen kan uansett ikkje aukast seinare enn 20 dagar før pakkereisa begynner. Dersom prisen blir auka med meir enn 8 prosent av prisen på pakkereisa, kan den reisande avbestille pakkereisa. Dersom arrangøren tek atterhald om retten til å auke prisen, har den reisande rett til prisreduksjon dersom dei relevante kostnadene blir reduserte.
 • Reisande kan avbestille reisa utan å betale gebyr og få tilbakebetalt alle innbetalte beløp i sin heilskap dersom eit av dei mest vesentlege elementa i pakkereisa, bortsett frå prisen, blir vesentleg endra. Dersom den næringsdrivande som er ansvarleg for pakkereisa, avlyser pakkereisa før ho begynner, har den reisande rett til tilbakebetaling og eventuelt til erstatning.
 • Reisande kan ved ekstraordinære omstende avbestille pakkereisa før ho begynner, utan å betale gebyr, for eksempel dersom det er alvorlege tryggingsproblem på reisemålet som sannsynlegvis vil påverke pakkereisa.
 • I tillegg kan reisande når som helst før pakkereisa begynner, avbestille pakkereisa mot eit passande og grunngitt gebyr.
 • Dersom vesentlege element av pakkereisa ikkje kan leverast som avtalt etter at pakkereisa har begynt, skal den reisande få tilbod om passande alternative arrangement utan tilleggskostnader. Den reisande kan seie opp avtalen utan å betale gebyr dersom tenestene ikkje blir leverte etter avtalen, dette i vesentleg grad påverkar gjennomføringa av pakkereisa og arrangøren ikkje avhjelper problemet.
 • Reisande har òg rett til prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetenestene ikkje blir leverte eller blir leverte på ein mangelfull måte.
 • Arrangøren må yte bistand til reisande i vanskar.

Dersom arrangøren blir insolvent, vil innbetalte beløp bli betalte tilbake. Dersom arrangøren blir insolvent etter at pakkereisa er begynt, og transport inngår i pakkereisa, dekkjer garantien heimtransporten til den reisande. Prima Travel AB har stilt reisegaranti overfor Kammarkollegiet. Dersom tenestene ikkje blir leverte på grunn av insolvens hos Prima Travel AB, kan den reisande kontakte Kammarkollegiet:

Postadresse: Box 2218, 103 15 Stockholm, Sverige

Besøksadresse: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm, Sverige

Telefon +46 (0)8-700 08 00

resegarantier@kammarkollegiet.se

Søk reise

Tilbud

12/9Vinturer til fots i Piemonte med BaroloFra og med 9 495,-
12/9Fotturer på AmalfikystenFra og med 14 995,-
13/9Fotturer i Kroatias nasjonalparker Fra og med 13 995,-
19/9Vinturer til fots i ValpolicellaFra og med 7 495,-
19/9Fotturer vid GardasjönFra og med 13 995,-

Kontakt oss

Adresse:
Prima Travel
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
Sweden